Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel

13 maart 2023

Alhoewel de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) veel werk verzet dat voor talloze senioren van groot belang is, zijn doelstellingen en werkwijze onvoldoende bekend; vandaar dit artikel met informatie over de ASD.

De vereniging

De ASD is een vereniging, die onder de naam “Adviesraad Burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel” in 2006 opgericht is.

De toentertijd al bestaande wens om als burgers bij de vaststelling van gemeentelijk beleid mee te spreken bestaat nog steeds. Er komen nu echter veel meer onderwerpen aan de orde dan bij de oprichting; zij betreffen het gehele sociaal domein.

Leden

Er zijn ca. 20 organisaties lid van de ASD. Zij zijn in Son en Breugel gevestigd en zijn alle vrijwilligers- en belangenorganisaties, die de belangen behartigen van (potentiële) vragers van ondersteuning op het gebied van het sociaal domein. Voorbeelden zijn: CG- Platform, Seniorenraad, CLIP, Belangenbehartiging Mantelzorgers, ouderenorganisaties, vluchtelingenwerk, HOi-huis, kerkelijke organisaties, SonenBreugelVerbindt, Stichting 2109, Stichting MeeDoen en Zonnebloem.

Doelstelling en samenwerking met gemeente

De ASD behartigt In Son en Breugel de belangen van alle doelgroepen, die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet en is het eerste aanspreekpunt voor het college van B&W als het gaat om advies over deze wetten. De samenwerking tussen de gemeente en de ASD is geregeld in een convenant.

Er is maandelijks bestuurlijk overleg met een wethouder. Soms is er ook overleg met de ambtenaren. Indien het college van B&W van plan is een besluit binnen het sociaal domein te nemen vraagt het daaraan voorafgaand om advies. De ASD kan ook eigener beweging advies uitbrengen. In geval het college afwijkt van een advies wordt dit vermeld en tevens aangegeven op welke gronden daarvan afgeweken is.

Het sociaal domein is breder dan de aangegeven wetten. Er kan ook advies gegeven worden over onderwerpen als: eenzaamheid, mantelzorg, dementie, inclusief beleid, armoede, gezondheid, sport, inburgering statushouders en (passend) onderwijs (beide laatste m.u.v. accommodaties).

Advisering

Voorbeelden van in 2021 en 2022 aan B&W uitgebrachte adviezen betreffen jeugdhulp, armoedebeleid, cliëntondersteuning en de bibliotheek en informele adviezen over energiearmoede en het Sociaal Noodfonds. In 2023 komen o.a. aan de orde het integraal beleidskader Sociaal Domein, vrijwilligersbeleid, Wmo en mantelzorg.

De ASD brengt tegenwoordig bovendien regelmatig schriftelijk en mondeling ideeën en wensen naar voren in beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Werkwijze

Om een zo breed mogelijke inbreng in de advisering tot stand te brengen bestaat het bestuur uit leden met een verschillende achtergrond. De bestuursleden hebben op basis van hun kennis, ervaring en belangstelling elk een aantal onderwerpen in hun portefeuille. Er is regelmatig overleg met de adviesraden in Nuenen, Geldrop-Mierlo, Waalre en Best. De ASD is aangesloten bij de landelijke Koepel van Adviesraden, die (landelijke) informatie verstrekt aan adviesraden en trainingen e.d. organiseert.

Het bestuur belegt vier maal per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin met de leden overlegd wordt over het te voeren beleid en er uitwisseling van informatie tussen de leden plaats vindt. Bovendien worden er regelmatig deskundige sprekers uitgenodigd om informatie te verstrekken.

Adviezen worden in de regel voorbereid door een werkgroep. Alle aangesloten organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan een werkgroep. Daarnaast kunnen door kennis en/of ervaring deskundige inwoners van Son en Breugel, die een bijdrage willen leveren aan de burgerparticipatie, deelnemen aan een werkgroep. Op onze website   https://www.adviesraadsociaaldomeinsonenbreugel.nl
staat meer informatie over de ASD.

Contact

Als u graag wilt dat de Adviesraad aandacht besteedt aan een bepaald onderwerp binnen het sociaal domein of als u informatie wilt over hoe u zelf deel kan nemen aan de werkzaamheden (bijvoorbeeld in een werkgroep), neem dan per e-mail contact op met Erik van Rossem (secretaris) AdviesraadSociaalDomeinSenB@gmail.com of bel Tom Thalhammer (voorzitter) (0499-477082).