Disclaimer

© 2020. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel. Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg kan noch de Stichting Seniorenraad Son en Breugel noch de auteur van het betreffende artikel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout op deze website.