Seniorengids A-Z

Deze gids beoogt een wegwijzer te zijn voor senioren. Algemene(re) informatie vind je in het Akse Media Informatiemagazine Son en Breugel. Mocht je naar aanleiding van de inhoud nog vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de werkgroep Communicatie: gids@seniorenraadsonenbreugel.nl

AOW Ergo, Fysio- en manuele therapie
Begraven en cremeren HOi-Huis
Belastingen Hulpmiddelen
Berkenstaete LEVgroep
Bibliotheek Mentorschap
Bijna Thuis Huis ‘MadeLief’ Nibud
Blauwe Zone Onderbewindstelling
BSN Pgb
Calamiteiten Rijbewijs voor 65-plussers
Cliëntondersteuning Seniorenverenigingen
CMD Sporten voor senioren
Consumentenbond Verpleeghuis
Curatele Vervoer
Dagbestedingen Vrijwilligers
DigiD Wlz
Doktershulp buiten kantooruren Wmo
Dommelhuis Zorg en Zorgverzekering
   
   
   
   

 

AOW

De Algemene ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen die 67 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen of er gewerkt hebben. In 2024 gaat de AOW in op de dag dat je 67 wordt. De AOW-leeftijd is vastgesteld tot en met 2028. Daarna is deze minimaal 67 jaar en drie maanden. Als je je geboortedatum invoert op de site van de SVB (zie onder) zie je jouw AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord.

Hoe hoog de AOW is, hangt af van het aantal jaren dat je in Nederland officieel woonachtig bent (geweest), er gewerkt hebt en daardoor aan de AOW-verzekering hebt bijgedragen, je woonsituatie en de leeftijd van je huisgenoten. De AOW wordt verstrekt aan alleenstaanden, alleenstaanden met inwonende minderjarige kind(eren) en getrouwden of samenwonenden. Als je naast de AOW geen of weinig inkomsten hebt, kom je wellicht in aanmerking voor een AIO-aanvulling (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen); de hoogte ervan hangt af van je AOW-pensioen, vermogen en woonsituatie.

Bruto (afgeronde) maandbedragen per 1 januari 2024
Alleenstaanden: € 1.542; vakantietoeslag € 76. Alleenstaanden met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen het AOW-pensioen, verhoogd met een kindgebonden budget dat door de belastingdienst wordt betaald.
Getrouwd of samenwonend, beiden met AOW, p.p.: € 1.048; vakantietoeslag € 54. De AOW-toeslag voor een jongere partner is in 2015 afgeschaft. Mensen die al een partnertoeslag ontvingen vóór 2015, behouden die zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.
– De bedragen zijn bruto: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt belasting, premies en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in op het AOW-pensioen;
– De vakantietoeslag bouw je per maand op en ontvang je in mei.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl  Vragen aan Rijksoverheid: bel 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur (alleen normale gesprekskosten). SVB: Son en Breugel valt onder SVB-kantoor Nijmegen, tel. 024-343 1000 (algemeen), 343 1010 (AOW); post moet desondanks naar Postbus 18002, 3501 CA Utrecht. Je kunt post van onder andere de SVB digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).

← Index

BEGRAVEN EN CREMEREN

Als iemand is overleden, moet een arts worden gewaarschuwd. Deze geeft bij een natuurlijke dood een verklaring van overlijden af. Hiermee kun je aangifte van het overlijden doen; vaak wordt dit door de begrafenisondernemer gedaan. Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats, tenzij de gemeente toestemming geeft voor begraven op eigen grond. Dan is er sprake van een bijzondere begraafplaats. Begraven of cremeren mag pas na 36 uur na het overlijden en moet uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden hebben plaatsgevonden. Bij een crematie krijg je na een maand de as die je naar eigen wens thuis kunt bewaren of in een graf, een urnentuin of –muur (columbarium) kunt plaatsen. Als je kiest voor verstrooien van de as mag dat op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld, echter niet op een willekeurige plek. In dat geval heb je toestemming nodig van de eigenaar van de grond.

Begraafplaatsen in Son en Breugel

Kerkhof Son
Hier worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.

Kerkhof Breugel 
Alleen voor parochianen van de H. Odaparochie.
Beheer van het kerkhof via Centraal telefoonnummer 0413-477741; dit nummer kun je altijd bellen; buiten kantooruren word je doorverwezen naar iemand die jou te woord kan staan. E-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl ; voor tarieven, zie www.heiligeodaparochie.nl

Wolfswinkel
Deze begraafplaats doet hoofdzakelijk dienst voor overledenen uit Son en Breugel maar is in principe voor iedereen. De begraafplaats en het uitvaartcentrum zijn in handen van een stichting, bestaande uit de gemeente Son en Breugel en Uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode. Graven kunnen alleen worden gehuurd. Het standaardcontract heeft een looptijd van 20 jaar en kan daarna worden verlengd. Het is mogelijk vooraf een plaats te reserveren; daarvoor moeten wel al grafrechten worden betaald. Een graf wordt pas geruimd wanneer nabestaanden hebben laten weten het contract te willen beëindigen. Wolfswinkel heeft een strooiveld, een columbarium waar de urn in een nis kan worden geplaatst en een urnentuin. De looptijd van het contract bedraagt 5 respectievelijk 10 jaar; verlenging is mogelijk.

Het beheer van de begraafplaats en het uitvaartcentrum is in handen van Stichting Uitvaartcentrum en begraafplaats Wolfswinkel, Uitvaartverzorging A. Kuis, Noorderlicht 1 (voorheen Planetenlaan 1b) 5694 TM Son en Breugel, tel. dag en nacht: 0499-464249, e-mail: info@begraafplaats-wolfswinkel.nl; www.begraafplaats-wolfswinkel.nl 

← Index

BELASTINGEN

Als je moeite hebt met het invullen van de aangifte IB (Inkomstenbelasting), kun je terecht bij een van de seniorenverenigingen of via de BelastingTelefoon een afspraak maken met het Belastingkantoor Eindhoven. Dat is wel aan voorwaarden gebonden, o.a. een (gezins-)inkomen van maximaal € 55.000 (alleenstaande circa € 37.000).
De BelastingTelefoon geeft uitleg over en toelichting op de belastingwetgeving en de regels die daarbij horen. Hier kun je ook vragen stellen over o.a. je zorg- of huurtoeslag. De BelastingTelefoon geeft geen adviezen over hoe je de belastingregels het meest gunstig kunt toepassen. Hiervoor moet je contact opnemen met een belastingadviseur.  

HUBA (HUlp bij BelastingAangifte)
AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen ook hulp krijgen van HUBA-vrijwilligers van de PVGE of de KBO. Je hoeft geen lid te zijn; wel bestaat er (dezelfde) inkomensgrens van max. € 55.000 resp. 37.000. Deze vrijwilligers volgen de cursussen van de Belastingservice Ouderen Noord-Brabant; er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,- tot maximaal € 12,- per adres. De HUBA’s werken volgens de richtlijnen van genoemde Belastingservice, zodat de privacy gewaarborgd is.
Leon Elshof, tel. 476222, e-mail: ria.leon.elshof@gmail.com, coördinator van de HUBA’s  PVGE Son en Breugel e.o.
Gerard Versantvoort, tel. 475350, e-mail: kbo.son@kpnmail.nl, belangenbehartiger KBO.
Je kunt post van onder andere de Belastingdienst digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).

Huur- en/of Zorgtoeslag
Huur- en zorgtoeslagen zijn bijdragen van de overheid om de huur van je woning resp. de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht te hebben op deze toeslagen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden en mogen het (gezamenlijk) inkomen en vermogen niet te hoog zijn.
Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kun je alle voorwaarden bekijken en uitrekenen of en zo ja, hoeveel toeslag je kunt krijgen.  De toeslag wordt jaarlijks door de belastingdienst vastgesteld en uitgekeerd in maandelijkse voorschotten; achteraf vindt verrekening plaats. Je hoeft de toeslag maar één keer aan te vragen; daarna wordt automatisch gekeken of je de volgende jaren weer in aanmerking komt. Een wijziging in je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld samenwonen, huwelijk, scheiding, verandering van inkomen) dien je aan de afdeling Toeslagen door te geven.

BelastingTelefoon 0800-0543 (gratis), bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd je burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op het pasje van de ziektekostenverzekering, rijbewijs e.d. Belastingkantoor Eindhoven, Karel de Grotelaan 4, 5616 CA; openingstijden balie op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Contact opnemen via e-mail is niet mogelijk; www.belastingdienst.nl

← Index

BERKENSTAETE (ARCHIPEL)

Berkenstaete is onderdeel van ABC-Staete: Acaciastaete, Berkenstaete en Cederstaete. De appartementen van Berkenstaete worden toegewezen aan mensen die gekozen hebben voor het volledig pakket thuis (Vpt); ook in Acaciastaete is het mogelijk het Vpt af te nemen. In de 55 huurappartementen van Berkenstaete zijn wonen en zorg gescheiden. Met een 24-uurs zorgindicatie kan zelf de regie gevoerd worden over de invulling van de zorg- en dienstverlening. Met behulp van klantondersteuners en een virtuele portemonnee kunnen bewoners hun eigen zorg en diensten inkopen (van een Zorgprofiel-indicatie).
Berkenstaete organiseert laagdrempelige activiteiten op maat. Elke doordeweekse dag wordt er in het Atrium ’s ochtends en ’s middags koffie geschonken; daar starten verschillende activiteiten op creatief, sportief en cultureel gebied. Ook zijn er vele clubs en andere activiteiten, waarbij ontspannen en ontmoeten centraal staan.

In Berkenstaete vind je naast Archipel Doe en Deel (voorheen Dagbesteding), fysiotherapie, kapper en pedicure ook ‘De Gasterij’: in dit restaurant ben je welkom om anderen te ontmoeten tijdens een maaltijd of een kop koffie. Er is dagelijks een menu (12.00-12.30 en 17.00-17.30 uur)  waar je vooraf voor dient te reserveren via tel. 333 047.
Binnen Berkenstaete zijn drie groepswoningen, Berkenhof, die ruimte bieden aan dertig mensen met dementie (Zorgprofiel-indicaties 5 en 7). Hier wordt met een dagbestedingscoach gekeken naar de mogelijkheden rondom activiteiten.

Archipel Doe en Deel heeft voor ouderen uit Son en Breugel een buitenlocatie: het Dommelhuis (Kerkplein 5). In het Dommelhuis worden verschillende soorten activiteiten aangeboden op de doordeweekse middagen.
Meer informatie bij Merel van Bree, tel. 06-8398 6099; e-mail: merel.van.bree@archipelzorggroep.nl
Algemene informatie: De Bontstraat 71, Son, tel. 333000, e-mail: berkenstaete@archipelzorggroep.nl; www.archipelzorggroep.nl

← Index

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is te vinden in het Dommelhuis (Kerkplein 5). Iedereen is welkom, dus je kunt vrijblijvend binnenlopen om een tijdschrift of krant in te zien of een expositie te bezoeken. Als je boeken of andere materialen wil lenen, moet je lid zijn. Abonnementsmogelijkheden vanaf € 24. Daarmee kan je: 

 • de volledige collectie boeken van Bibliotheek Dommeldal lenen;
 • meer dan 150 cursussen gratis online volgen;
 • luisterboeken lenen en e-books downloaden;
 • naslagwerken op de computers (bijvoorbeeld consumentengids, informatie Rijksoverheid) inzien;
 • gratis online tijdschriften lezen met de TijdschriftenBieb App;
 • voordelig deelnemen aan culturele activiteiten, informatiebijeenkomsten en lezingen;
 • GROTELETTERBOEKEN en daisy-roms voor slechtzienden lenen; voor andere leeshulpmiddelen kan men je verwijzen naar gespecialiseerde organisaties, zoals Dedicon of de Stichting Aangepast Lezen. 
  Als je slecht ter been bent, kunnen vrijwilligers de boeken aan huis bezorgen (zie ook E-books, hieronder). 

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur; tel. 473033. Meer informatie bij de balie of op de site www.bibliotheekdommeldal.nl.

IDO: Informatiepunt Digitale Overheid
Spreekuur op maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De medewerkers helpen je verder bij vragen over je DigiD, digitale problemen met Belastingen en toeslagen, AOW, Werk en uitkering, Inburgering, Rijbewijs, Zorg, Studiefinanciering en Verkeersboetes. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om gebruik te maken van deze overheidsservice. Het gaat niet om de inhoud van je probleem, maar hoe je met je computer via internet iets regelt met de overheid.

SonenBreugelVerbindt
SonenBreugelVerbindt verzorgt gratis cursussen (zie hoofdstuk DigiD) en – samen met de ‘Digidokters’ – workshops MijnGezondheid.net (app MedGemak), het patiëntenportaal van Medisch Centrum De Linden en Huisartsenpraktijk Rijnlaan.
Op het Computerspreekuur van SonenBreugelVerbindt, elke woensdag van 16.00 tot 17.00 uur, kun je zonder afspraak binnenlopen. Hier kun je terecht met vragen over het gebruik van computer, tablet, smartphone enz. Ook dan zijn ‘Digidokters’ behulpzaam bij het maken van een afspraak bij de huisarts en nog veel meer.  

E-books en luisterboeken
Via www.bibliotheekdommeldal.nl kun je niet alleen de uitleentermijn verlengen van geleende materialen, maar ook e-books downloaden voor e-reader, tablet of laptop; met de e-book-App zijn meer dan 10.000 titels beschikbaar van de landelijke, gezamenlijke bibliotheken. Er worden regelmatig e-book-spreekuren gehouden; dan kun je jouw vragen stellen. Ook zijn er honderden luisterboeken te leen, te downloaden op onlinebibliotheek.nl

Geheugenbibliotheek
In de bibliotheek is een Geheugenbibliotheek aanwezig. Hier zijn (foto)boeken, spellen en DVD’s beschikbaar als hulpmiddel om dichter bij de belevingswereld van mensen met dementie te komen. Een pasje kost slechts € 4. De geheugenbibliotheek is open op maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Nevenvestiging in Berkenstaete
In het Atrium van woonzorgcentrum Berkenstaete is een nevenvestiging van de bibliotheek. De bescheiden collectie is ook bedoeld voor buurtbewoners.  Geopend op woensdagochtend.

Taalhuis (en formulierenhulp)
Het Taalhuis is de plek binnen Son en Breugel waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden, worden geholpen door betrokken vrijwilligers. Als ter plekke helpen niet lukt, worden ze door hen met de juiste organisaties of professionals in contact gebracht.
​Er zijn veel mensen met beperkte (digitale) basisvaardigheden die regelmatig problemen ervaren in het dagelijks leven. Dat is niet vreemd: er verandert zoveel en het is moeilijk bij te houden.
Als je moeite hebt met taal of computers, kan dat veel zaken beïnvloeden, van gezondheid tot sociaal welzijn. Het Taalhuis wil daar iets aan doen. ​Wekelijks zijn er lessen voor mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Kinderen tot 4 jaar zijn dan ook welkom.
Er wordt ook hulp geboden bij het invullen van formulieren, het ordenen van financiën, en dergelijke.
Open elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur; e-mail taalhuissonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl
Formulierenhulp op afspraak, via Sociaal Raadsliedenwerk; zie hoofdstuk LEVgroep.

← Index

BIJNA THUIS HUIS ‘MADELIEF’

Bijna Thuis Huis MadeLief (BTH) is een kleinschalige voorziening waar bewoners met een korte levensverwachting, in een huiselijke sfeer en in het bijzijn van naasten, vrienden en bekenden afscheid kunnen nemen van alles wat hem of haar dierbaar is. De (para)medische, verpleegkundige en geestelijke verzorging wordt verleend door de (eigen) huisarts, wijkverpleegkundige, eventueel overige zorgverleners en mantelzorgers. Speciaal opgeleide vrijwilligers verlenen, onder leiding van twee professionele coördinatoren, de warme zorg aan de bewoners in hun laatste levensfase.

Bijna Thuis Huis MadeLief is er voor alle inwoners van Son en Breugel, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of persoonlijke leefstijl. Zowel de toekomstige bewoner als diens naaste kan de wens tot opname kenbaar maken. Opname is mogelijk als de behandelend arts heeft aangegeven dat er sprake is van een korte levensverwachting. De huisarts, wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige kan de aanmelding (laten) regelen.

BTH ‘MadeLief’ aan de Vinklaan 2 beschikt over een tweetal gezellig ingerichte kamers voor de bewoners, met voldoende mogelijkheden om persoonlijke spulletjes van thuis, zoals bijvoorbeeld foto’s, een mooi plekje te geven. In het huis bevindt zich ook een aangepaste badkamer, huiskamer, woonkeuken en logeerkamer. Het ligt in een prachtige groene omgeving en beschikt over een tuin met twee terrassen.
Bijna Thuis Huis ‘MadeLief’, Vinklaan 2, 5691 VJ Son en Breugel, tel. 465211, e-mail: bthsonenbreugel@gmail.com, www.bijnathuishuissonenbreugel.nl

← Index

BLAUWE ZONE

In het centrum van Son geldt een blauwe parkeerzone. In die zone mag je maximaal twee uur parkeren in de aangegeven parkeervakken; een parkeerschijf moet, ter controle, duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit met tijdstip van aankomst. Het betreft de straten: Boslaan (tussen Nieuwstraat en kruising Europalaan), Nieuwstraat (tussen Boslaan en Antoon van de Venstraat), Markt, Raadhuisplein, Airbornestraat, Heistraat, 17 Septemberplein en Dommelstraat (tussen Markt en Emmastraat). Alle parkeervakken zijn voorzien van een blauwe lijn. Je mag geen gebruik maken van de speciaal voor artsen en gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen of parkeerplaatsen met een kentekenbord. Als je langer wilt parkeren, moet je een plaats zoeken buiten de blauwe zone, bijvoorbeeld bij de tennisbanen aan de Europalaan, achter de kerktoren, het parkeerterrein Taylorstraat, bij het Dommelhuis of op het binnenterrein tussen de Aldi en de Nieuwstraat. De blauwe zone is van kracht van maandag t/m zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur. Op donderdag/marktdagen kan, mét parkeerschijf, aan de zuidzijde van het Raadhuisplein worden geparkeerd (niet op parkeervakken t/o gemeentehuis; de blauwe schijf is nog wel verplicht van 17.30 tot 18.00 uur!)

Gehandicaptenparkeerplaatsen in de blauwe zone Mensen die een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart bezitten, kunnen hun voertuig parkeren op de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen (niet voorzien van blauwe markering), maar natuurlijk ook op een gewone parkeerplaats. Wanneer de kaart zichtbaar wordt neergelegd, geldt er geen maximale parkeertijd. Meer informatie bij het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform, Jhon Steenbakkers, via e-mail: agape@agaamie.nl of tel. 06-5123 3630; www.cgplatformsonenbreugel.nl

← Index

BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland. Iedereen die ingeschreven staat in de BRP/Basisregistratie personen krijgt automatisch een BSN; je hoeft dit dus niet speciaal aan te vragen. Als je je inschrijft in de BRP, bijvoorbeeld als je voor het eerst in Nederland komt wonen, krijg je een BSN. Met dit BSN kun je via één registratienummer met de overheid communiceren. Zie ook DigiD
Meer informatie bij de gemeente Son en Breugel, tel. 491 491 www.sonenbreugel.nl

← Index

CALAMITEITEN

Als er een ramp plaatsvindt, gaat de sirene. Ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Stem de radio of tv af op Omroep Brabant en wacht verdere instructies af. Telefoneer zo weinig mogelijk. Bel alleen in noodgevallen de gemeente of hulpdiensten, anders houd je belangrijke telefoonlijnen onnodig bezet. Elke eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur de sirene getest: dan is er dus niets aan de hand. Op www.crisis.nl/nl-alert  lees je hoe je jouw mobiele telefoon kunt instellen om direct informatie te ontvangen in een noodsituatie. Je kunt voorbereidingen treffen, ook thuis. Meer informatie op www.crisis.nl/wees-voorbereid
Omroep Brabant  radio (ether) FM 87.6; radio via kabel: 886 (KPN), 830 (Ziggo). Digitale/kabel-TV: kanaal 30 en 712 (Ziggo), 507 (KPN).

← Index

CLIËNTONDERSTEUNING

Vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo (voor 50-plussers)
In de wet is vastgelegd dat iedere hulpvrager zich mag laten assisteren door een cliëntondersteuner. Deze kan de procedure toelichten, is desgewenst aanwezig bij het onderzoeksgesprek (ook wel ‘keukentafelgesprek’ genoemd) met de consulent(e) en kan jou adviseren bij het eventueel aantekenen van bezwaar. De cliëntondersteuner is een vrijwilliger die gratis en onafhankelijk zijn/haar werk doet, daartoe een opleiding heeft gevolgd en regelmatig wordt bijgeschoold. In Son en Breugel zijn enkele cliëntondersteuners die 50-plussers en hun familie of verzorgers met onafhankelijk advies kunnen bijstaan. Via het CMD kun je om hun assistentie vragen (soms ook via KBO of PVGE, zie de nieuwsbrieven).  
Meer informatie bij CMD, zie onder, voor inloop en tel. 491 470 bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.cmdsonenbreugel.nl
Zie ook Wmo.

← Index

CMD

Bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (in het Dommelhuis) kun je terecht met vrijwel al je vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. In het kader van o.a. de Wmo heeft de gemeente Son en Breugel alle professionele, sociaal-maatschappelijke diensten samengebracht onder één dak, zoals Archipel, Buurtzorg, gemeente Son en Breugel, GGD, GGzE, aanbieders Hulp bij het Huishouden, Jeugdzorg, LEVgroep, Lumens, Lunetzorg, Maatschappelijk werk, Mantelzorgsteunpunt, MEE, Vrijwilligerssteunpunt, Woonstichting ‘thuis, Zonhove en Zuidzorg. Hoewel niet al deze organisaties gehuisvest zijn in dit pand, zijn ze wel bereikbaar via het CMD. Samen wordt gezocht naar de beste hulp. Je krijgt één contactpersoon (casusverantwoordelijke), zodat je maar één keer jouw verhaal hoeft te vertellen. Via het CMD kun je ook hulp bij het invullen van formulieren krijgen van het Sociaal Raadsliedenwerk. Zie ook LEVgroep en Wmo.

CMD, Dommelhuis, Kerkplein 5, voor inloop en tel. 491 470 bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur. Middagen worden benut voor terugbelverzoeken en gesprekken (op afspraak). E-mailen kan altijd: cmd@sonenbreugel.nl; www.cmdsonenbreugel.nl
 

← Index

CONSUMENTENBOND

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie van en voor (alle) consumenten. De Consumentenbond geeft informatie over jouw rechten na aankoop van een product of dienst, alsmede advies over de stappen die je zelf kunt nemen om je recht te halen, van zorg tot reizen, van electronica tot voeding, enz. Er zijn voorbeeldbrieven voor consumentenproblemen.
Consumentenbond, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag, tel. 070-445 45 45, www.consumentenbond.nl

CONSUWIJZER
ACM ConsuWijzer geeft gratis, onafhankelijk advies aan consumenten namens de overheid. Het is het consumentenloket van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Je krijgt advies op allerlei terreinen, zoals internet, energie, zorg en welzijn, vakanties. Ook kun je een klacht indienen over bedrijven die zich niet aan de regels houden, ongewenste reclame sturen, enz. ConsuWijzer helpt je eveneens op weg met handige voorbeeldbrieven. www.consuwijzer.nltel. 088-0707070.

Geschillencommissie
Heb je als consument een klacht over een ondernemer en kom je er samen niet uit, kun je vaak terecht bij De Geschillencommissie. Er zijn diverse commissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. www.degeschillencommissie.nl, tel. 070-3105310 (Den Haag) 

← Index

CURATELE

Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling. Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:

 • een geestelijke stoornis;
 • verkwisting;
 • drankmisbruik.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de betrokkene niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament maken, een huwelijk sluiten of een samenlevingscontract aangaan. Iemand die door een geestelijke stoornis onder curatele gesteld is, mag geen gebruik maken van zijn kiesrecht; iemand die onder curatele gesteld is wegens verkwisting of drankmisbruik, mag wel stemmen.
Zie ook Mentorschap en Onderbewindstelling.

Je vraagt curatele aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht): Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  www.rechtspraak.nl Hulp bij het aanvragen van curatele verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, bereikbaar via tel. 475361 of e-mail teamsonenbreugel@levgroep.nl 

← Index

DAGBESTEDINGEN

Er zijn in Son en Breugel enkele vormen van dagbesteding, van zeer laagdrempelig met vrije toegang tot vormen waarvoor een indicatie nodig is. Een indicatie is een formele vaststelling door de daartoe bevoegde instantie van de aard en mate van de zorgbehoefte en is een voorwaarde voor toegang tot de dagbesteding. Hieronder volgt een overzicht van de diverse vormen. 

Berkenstaete biedt een uitgebreide verscheidenheid aan activiteiten voor ouderen. Meer informatie in hoofdstuk Berkenstaete, op www.archipelzorggroep.nl of bij Merel van Bree, tel. 06-8398 6099, e-mail: merel.van.bree@archipelzorggroep.nl

Vrij toegankelijk (inloop):

Koffieochtenden Seniorenraad
Iedere woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur: op woensdag in Braecklant (Amerikalaan 2, Son) en op vrijdag in De Boerderij, entree vanaf de Asteroïdenlaan, Breugel, tussen veranda en boulesbanen. Je betaalt een (kleine) vergoeding voor de consumpties. Elkaar ontmoeten staat centraal. Op de laatste vrijdag van de oneven maanden (m.u.v. juli) wordt in De Boerderij aandacht besteed aan een thema dat belangrijk of interessant is voor senioren. Info: Werkgroep Ontspanning, Vera van Honk, tel. 06 4017 7832 of e-mail: secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl  

Met indicatie:
Het Uijlennest
Kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie, Weserlaan 56, Son; tel. 325055. Zorgmanager: Karin 06-3632 6368, Algemeen manager: Guusje 06-4807 3028, Directie: Ramon 06-3005 9249.

Dagbeleving De Vrijheid
Kleinschalige dagbeleving middenin de natuur, voor rust en vrijheid; hulp bij de diverse regelingen om deze daginvulling te financieren. Informatie: Marga van Overveld, Sonniuswijk 42a, Son, tel. 06-2515 4618; e-mail: info@devrijheidson.nl; www.devrijheidson.nl

← Index

DIGID

DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met een DigiD kun je inloggen op sites van de overheid en organisaties die wettelijk bevoegd zijn om burgerservicenummers (BSN) te gebruiken, bijvoorbeeld in de zorg. Zie www.digid.nl voor meer informatie. Bij de aanvraag moet je jouw BSN, geboortedatum, postcode en huisnummer invoeren. Je ontvangt binnen enkele dagen een activeringscode per post.
Voor inwoners van Son en Breugel zijn er gratis cursussen ‘Klik & Tik de Basis’, ‘Klik en Tik Tablet’ en ‘Klik & Tik internet en e-Overheid’ (o.a. bankzaken, gebruik DigiD). De cursussen worden door de gemeente vergoed. Meer informatie op SonenBreugelVerbindt.nl, of bij de balie van de bibliotheek (Dommelhuis, Kerkplein 5).

Je kunt een DigiD aanvragen via www.digid.nl  Je moet hiervoor ingeschreven staan in de BRP/Basisregistratie personen. Als je over een mobiele telefoon beschikt, kan DigiD worden aangevraagd met sms-functie: een code via een sms-bericht. Op steeds meer sites is deze extra controle vereist bij het inloggen.

MijnOverheid.nl
De Berichtenbox van www.MijnOverheid.nl is je persoonlijke brievenbus, waarin je digitaal post kunt ontvangen van steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Sociale Verzekeringsbank en gemeenten. Als er nieuwe berichten zijn, krijg je automatisch een e-mail. Je kunt het account activeren (en inloggen) met je DigiD; via MijnOverheid.nl is het ook mogelijk te controleren hoe je staat geregistreerd in de BRP (Basisregistratie personen).

← Index

DOKTERSHULP BUITEN KANTOORUREN

Spoedpost: 088 – 876 5151 
‘s Avonds na 17.00 uur en in de weekenden ben je voor doktershulp aangewezen op de Spoedpost in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Als de wachttijd lang is, kun je óók naar het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond of het Anna Ziekenhuis in Geldrop. De Huisartsenpost Oost-Brabant en de Spoedeisende hulp werken samen in de Spoedpost: op drie locaties acute huisartsenzorg en acute ziekenhuiszorg. Er wordt dringend aangeraden altijd eerst te bellen. Soms is telefonisch advies voldoende. Als je huisartsenzorg nodig hebt, wordt er een afspraak gemaakt op de Spoedpost; je weet dan hoe laat je aan de beurt bent en kunt thuis wachten. Houd je verzekeringspasje en BSN bij de hand. Als je een mobiele telefoon hebt, is het verstandig het nummer erin op te slaan.

Catharina ziekenhuis De spoedpost bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, bereikbaar via de Winston Churchilllaan. Op de oprijlaan kun je twee uur parkeren, met blauwe schijf. www.catharinaziekenhuis.nl  ;  www.elkerliek.nl  ;  www.st-anna.nl  

← Index

DOMMELHUIS

Het Dommelhuis heeft vele functies en voor wie er nog niet naar binnen ging: ga beslist eens kijken in deze parel van het dorp. Voor een krantje bij een kop koffie of lunch (café De Koster) of zien hoe de voormalige Sint Petrus’ Banden kerk verbouwd is. In het Dommelhuis hebben Archipel, de bibliotheek, Key4Music, de Harmonie, het oude Vestzaktheater (begane grond), CMD, LEVgroep, Radio Son en Breugel (1e etage) en Carrousel (2e etage) hun plekje gevonden. Er zijn vergadermogelijkheden en diverse Informatiepunten (o.a. Bankinformatiepunt, IDO, Seniorenraad en SonEnergie) en vrijwel dagelijks inloopactiviteiten.
Algemene informatie: Kerkplein 5, 5691 BB  Son en Breugel, tel. 473248, info@dommelhuis.nl, contactpersonen Maurice Peters en Ivo van Hoek. Geopend maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 19.00 uur, afwijkende tijden gedurende (avond)evenementen; informatie en reserveringen via www.dommelhuis.nl of www.vestzaktheaterson.nl

Wekelijks

 • Maandag 11.00-12.00 uur: beweeggroep(en) ‘Veerkracht’, afhankelijk van aantal deelnemers soms twee groepen; informatie bij Boudewijn Ross, 06-1918 0599 of op www.sonenbreugelverbindt.nl   
 • Dinsdag 11.00-12.00 uur: Inloopspreekuur Mantelzorg; informatie bij LEVgroep, tel. 475361 of via steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl
 • Woensdag: Taalhuis 9.00-12.00 uur, zie hoofdstuk Bibliotheek.
 • Woensdag 16.00-17.00 uur: gratis computerspreekuur, informatie op www.sonenbreugelverbindt.nl
 • Woensdag 16.00-17.00 uur: Infopunt senioren OUDERenWIJZER.
 • Woensdag 16.00-17.00 uur, N.B. tweewekelijks: Bankinformatiepunt (even weken) 
 • Donderdag 9.00-12.30 uur: Inloop ‘de Boei’; organisatie GGZE, tel. 06-3064 0214
 • Donderdag 12.45-15.00 uur: ‘WandelFit’; informatie bij Boudewijn Ross, tel. 06-1918 0599 of op www.sonenbreugelverbindt.nl
 • Onafhankelijke Mantelzorgmakelaar, op afspraak, tel. 06-4464 7505.
 • Formulierenhulp op afspraak; aanvragen via Sociaal Raadsliedenwerk, zie hoofdstuk LEVgroep.
 • Diverse inloopactiviteiten o.l.v. Archipel Doe en Deel voor ouderen uit Son en Breugel, op de doordeweekse middagen. Meer informatie bij Merel van Bree, tel. 06-8398 6099; e-mail: merel.van.bree@archipelzorggroep.nl 

Informatiepunten (alle gratis toegankelijk)

Bankinformatiepunt
Na een succesvolle proefperiode in 2023 wordt het Bankinformatiepunt in 2024 (vooralsnog voor een jaar) voortgezet op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in de even weken; senioren en mensen die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van bankzaken – ongeacht bij welke bank men bankiert – kunnen tweewekelijks vrij binnenlopen.

CMD
Bij het CMD kun je terecht met vrijwel al je vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vrijwilligerswerk.
Zie hoofdstuk CMD.

IDO (Informatiepunt Digitale Overheid)
Zie hoofdstuk Bibliotheek.

OUDERenWIJZER
Dit infopunt is een initiatief van de Seniorenraad Son en Breugel, geopend op woensdag van 16.00 tot 17.00 uur, voor praktische vragen waar je mee rondloopt (vooral als senior). Het wordt bemenst door vrijwilligers van diverse (ouderen)organisaties zoals de KBO’s, PVGE, HOi-Huis, Erfgoedvereniging en Seniorenraad. Naast directe antwoorden zal soms ook verwezen worden naar andere organisaties want de Seniorenraad wil vooral verbindend zijn en heeft zelf natuurlijk ook niet altijd een oplossing in huis. Goede ideeën zijn welkom of je kunt zaken aankaarten die de Seniorenraad weer op zijn agenda kan zetten om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Veel antwoorden vind je wellicht al in de overige hoofdstukken van deze gids.

Infopunt SonEnergie
Voor wie vragen heeft over energie en energiebesparing, organiseert SonEnergie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur een inloopspreekuur aan de grote leestafel, bij binnenkomst links. In aanvulling op dit ‘fysieke’ energieloket heeft SonEnergie, samen met de gemeente, een digitaal energieloket voor Son en Breugel ontwikkeld waar je ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Zie https://regionaalenergieloket.nl/son-en-breugel

← Index

ERGOTHERAPIE

Ergotherapie helpt wanneer je problemen of beperkingen ondervindt bij het verrichten van gewone, dagelijkse handelingen, zoals verzorging, huishouden, zelfstandig verplaatsen (binnens- of buitenshuis). Deze belemmeringen kunnen zijn ontstaan door ziekte, een fysieke beperking, overbelasting of ouderdom. Het doel van de ergotherapie is om jou weer zo zelfstandig en prettig mogelijk te laten functioneren in je eigen omgeving. De ergotherapeut doet dit door:

 • handelingen opnieuw of anders aan te leren, zoals wassen, aankleden, zittend strijken;
 • met hulpmiddelen te leren omgaan, bijvoorbeeld scootmobieltraining;
 • bij reuma te adviseren bepaalde gewrichten te ontzien;
 • mantel- of thuiszorg advies te geven over hulp bij douchen, aankleden;
 • te bemiddelen tussen jou en instanties, bijvoorbeeld bij het adviseren en aanvragen van een sta-op-fauteuil of woningaanpassing.

Karen van der Muuren, ergotherapeute, tel. 06-1971 8264, ergo@planet.nl. De behandeling zal in overleg thuis of in de praktijk plaatsvinden. Praktijkadres: Taylorstraat 1b, 5691 CH Son; www.ergotherapievandermuuren.nl

FYSIO- EN MANUELE THERAPIE

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn/haar kennis en kunde helpt de fysiotherapeut jou bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten en zorgt dat je optimaal kunt (blijven) bewegen. In de meeste gevallen hoef je niet eerst naar een (huis)arts; soms is een verwijzing wel nodig, bijvoorbeeld bij een aandoening die op de ‘chronische lijst’ staat. Bij twijfel kun je terecht bij een fysiotherapeut voor advies of kijk op www.defysiotherapeut.com Veel fysiotherapeuten hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Er zijn talloze vormen van fysiotherapie, zoals manuele therapie, geriatrie fysiotherapie, tapen, kaakproblematiek, oedeem- en sportfysiotherapie, EPTE, dry needling, hartrevalidatie, etc. etc. Hieronder vind je een opsomming van de fysiotherapeuten in Son en Breugel met de contactgegevens.
N.B. Niet alle disciplines staan vermeld: kijk hiervoor op hun sites.

Fysiotherapie Van Gerven Onder andere fysio- en manuele therapie, oedeem- en sportfysiotherapie, shockwave, hartrevalidatie. Vondelstraat 15, 5691 XA Son, tel. (0499) 473895; info@fysiotherapievangerven.nl; www.fysiotherapievangerven.nl

Fysio Ilja Gespecialiseerd in nek- en rugklachten. Lavendelstraat 2, 5691 SP Son, tel. 06 2858 2518; info@fysioilja.nl; www.fysioilja.nl

Fysiosport Son Zie hoofdstuk “Sporten voor Senioren”

Bodycare Fysiotherapie en Leefstijl  Zie hoofdstuk “Sporten voor Senioren”

Fysio- en kinderfysiotherapiepraktijk De Vlinder Keizersmantellaan 29, 5691 RH Son, tel. (0499) 465423; c.kaijen@upcmail.nl; www.fysiodevlinder.nl

← Index

HOI-HUIS

HOi staat voor Hobby, Ontmoeting en informatie. In het HOi-Huis kunnen 50-plussers elkaar in een gezellige sfeer ontmoeten, informatie krijgen en, samen of alleen, bezig zijn met de meest uiteenlopende hobby’s, zoals boetseren, schilderen, koken en reparatie van klokken. Het HOi-Huis beschikt over een werkplaats met alle denkbare gereedschappen voor de bewerking van hout, metaal en kunststof. 
Het Repaircafé is als zelfstandige organisatie gehuisvest in het HOi-Huis. Het is elke laatste vrijdag van de maand open van 13.00 tot 17.00 uur; aanbieden van reparaties is tot uiterlijk 16.00 uur mogelijk. Je kunt binnenlopen maar als je vooraf intekent via de beheerder op een reparatielijst krijg je voorrang op degenen die zich niet vooraf hebben aangemeld. Reparaties zijn gratis maar reserveonderdelen moeten zelf worden aangeschaft. Meer informatie bij een van de beheerders.

Het HOi-Huis is maandag t/m donderdag open van 9.00 tot 16.00 uur; op vrijdagochtend is de Creaclub actief tot 12.00 uur. Het samen eten, alleen voor genodigden, vindt 1x per drie weken plaats op donderdagavond, m.u.v. de zomervakantie. Meer informatie bij een van de beheerders, tel. 465555 of kijk op www.hoihuis.nl; adres: Taylorstraat 1a; e-mail: info@hoihuis.nl 

← Index

HULPMIDDELEN

Tijdelijke voorzieningen
Als jouw gezondheid door een ongeval of ziekte tijdelijk minder is en er beperkingen ontstaan, heb je wellicht behoefte aan hulpmiddelen. Die kan je bij Medipoint kopen of huren voor drie maanden, met een eventuele verlenging van nog eens drie maanden. Loophulpmiddelen zoals een rollator of krukken worden niet vergoed, maar andere (rolstoel, badplank, en dergelijke) wel, gedurende 26 weken. Informeer hiernaar bij het CMD of je zorgverzekeraar.
Uitleen en inname hulpmiddelen alleen nog in Best (LEV/Kadans, St. Jozefstraat 1, open op werkdagen van 9.00-12.30 uur; tel. 0499-371783) en Eindhoven (SGE Apotheek Stratum, Thomas à Kempislaan 21-01, open op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur, tel. 040-711 6610). Op de Dr. Cuyperslaan 38, Eindhoven (achter WC Woensel) is een Medipoint-winkel, open op werkdagen van 9.00-17.30 en zaterdag van 9.00-12.00 uur. Medipoint biedt een bezorg- en ophaalservice; kijk voor het assortiment en de voorwaarden op www.medipoint.nl  of bel 088 – 1020100.

Informatie ook via CMD in het Dommelhuis, Kerkplein 5, 5691 BB Son, tel. 491 470 (9.00-12.30 uur); e-mail: cmd@sonenbreugel.nl
Keuzehulp via www.hulpmiddelenwijzer.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Langdurige voorzieningen

Indien je blijvend bent aangewezen op voorzieningen, kun je met problemen terecht bij het CMD en zou een voorziening via de Wmo of via jouw zorgverzekering aan de orde kunnen zijn. Zie ook Ergotherapie en Wmo.

 

Goedkopere alternatieven
Door bezuinigingen in de zorg en hoge eigen bijdragen zijn hulpmiddelen soms bijna niet te betalen. In Best is een winkel, waar nieuwe en soms ook goede gebruikte zorghulpmiddelen, zoals rollators, scootmobielen, rolstoelen, sta-op-fauteuils en bad- & douchehulpmiddelen tegen een redelijke prijs kunnen worden gekocht; ook verkoop van gebruikte hulpmiddelen, die anders misschien op zolder zouden belanden, is in sommige gevallen mogelijk.

ZHON Zorgwinkel (Zorg Hulpmiddelen Outlet Nederland), Hoofdstraat 36, Best, open op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, tel. (0499) 377 173; e-mail: info@zhon.nl;  www.zhon.nl
Nóg meer mogelijkheden wellicht via www.marktplaats.nl of www.koopplein.nl/sonenbreugel

← Index

LEVGROEP

De LEVgroep zit in het Dommelhuis en geeft, in samenwerking met de gemeente, vorm aan het welzijnsbeleid in de regio. De beroepskrachten van de LEVgroep ondersteunen de vele vrijwilligers die ook op dit gebied werkzaam zijn. Iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken en formulieren (het ‘sociaal domein’) kan hier terecht. De LEVgroep heeft een afdeling Seniorenopbouwwerk. Voor, door en met ouderen wordt gewerkt aan o.a. informerend huisbezoek en seniorenactiviteiten.
Vrijwilligerssteunpunt: zie Vrijwilligers
Het Mantelzorgsteunpunt heeft advies en informatie voor mantelzorgers. Wekelijks inloopspreekuur op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Mantelzorgcafé: 2e donderdag van de maand. Gratis voor mantelzorgers incl. hapjes en drankjes, mogelijkheid iets creatiefs te doen of gewoon samen ontspannen. In  verband met aanschaf materialen, vooraf aanmelden bij Esther Jonkers via WhatsApp of sms 06-5185 2975 of e-mail (zie onder).
Het Sociaal Raadsliedenwerk biedt sociaal-juridisch advies, informatie en hulp bij formulieren (belastingaangiftes: zie HUBA in hoofdstuk Belastingen).
De LEVgroep is op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur bereikbaar via het CMD op tel. 491 470 of direct op het kantoor LEVgroep: 475361. Adres: Kerkplein 5, 5691 BB Son; e-mail: teamsonenbreugel@levgroep.nl; www.levgroep.nl
Seniorenopbouwwerk en Informerend huisbezoek: Michelle Driessen, michelle.driessen@levgroep.nl 
Coördinator vrijwilligerssteunpunt: Ismene Borger, ismene.borger@levgroep.nl
Maatschappelijk werk: Ellen van Gils, ellen.vangils@levgroep.nl
Mantelzorgsteunpunt: Esther Jonkers, steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl

Regiomanager LEVgroep voor Son en Breugel: Bart Heldens

← Index

MENTORSCHAP

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Persoonlijke belangen zijn belangen die niet over geld of goederen gaan. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie en psychiatrische patiënten. De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissing; bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen.
Zie ook Curatele en Onderbewindstelling.

Je vraagt mentorschap aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht): Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  www.rechtspraak.nl Hulp bij het aanvragen van mentorschap verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, bereikbaar via tel. 475361 of e-mail teamsonenbreugel@levgroep.nl 

← Index

NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. Dat gebeurt via brochures, internet, nieuwsbrieven en e-books. Ook bevordert het Nibud de deskundigheid van bedrijven en instanties die zich bezighouden met geldzaken van consumenten. Postbus 19250, 3501 DG Utrecht, tel. 030- 2391350; e-mail: via het contactformulier op www.nibud.nl  Als je denkt in aanmerking te komen voor (bijzondere) Bijstand, kun je  informatie krijgen bij de gemeente Son en Breugel, tel. 491 491,  www.sonenbreugel.nl  of CliP (cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden); e-mail clipsonenbreugel@hotmail.com of via www.sonenbreugelverbindt.nl.

← Index

ONDERBEWINDSTELLING

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo’n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon (m/v) niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen (zoals een huis) en rechten (zoals recht op loon of uitkering). Een bewindvoerder behartigt dan de financiële belangen. De betrokkene mag bijvoorbeeld niet meer iets kopen of verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Omgekeerd geldt ook dat de bewindvoerder niets mag kopen of verkopen zonder de toestemming van de onderbewindgestelde. De bewindvoerder moet beslissingen zoveel mogelijk samen met hem/haar nemen. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt, kan aan de kantonrechter om vervangende toestemming worden gevraagd. Zie ook Curatele en Mentorschap.

Je vraagt onderbewindstelling aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht): Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  www.rechtspraak.nl Hulp bij het aanvragen van onderbewindstelling verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, bereikbaar via tel. 475361 of e-mail teamsonenbreugel@levgroep.nl 

← Index

PGB

Wanneer mensen door een ziekte of beperking behoefte hebben aan hulp of een voorziening, kunnen ze, nadat eerst binnen de eigen omgeving (mantelzorgers en vrijwilligers) gezocht is naar mogelijkheden, terecht bij het CMD voor bijvoorbeeld een traplift, scootmobiel, rolstoel of hulp bij het huishouden. Voor een voorziening om jouw probleem op te lossen kun je in principe kiezen voor zorg in natura (ZIN) bij een zorgorganisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten óf voor een persoonsgebonden budget (Pgb), waarbij je zelf een budget krijgt om een voorziening te betalen. Dit geldt ook voor verpleegkundige en verzorgende hulp via je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan, net als de gemeente, voorwaarden verbinden aan toekenning van het Pgb. Je krijgt zelf het geld niet in handen: het budget wordt gestort naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en die betaalt de rekeningen aan de hand van facturen. De SVB betaalt alléén jouw rekeningen, als je een zorgovereenkomst hebt afgesloten met je zorgverlener. Als je die nog niet hebt of de bestaande overeenkomst is verouderd, kun je samen met jouw zorgverlener een nieuwe opstellen. Je kunt daarvoor de voorbeeldovereenkomsten van de SVB gebruiken, te vinden op www.svb.nl/pgb
SVB (kantoor PGB) Postbus 8038, 3503 RA Utrecht, tel. 030-264 8200. Je kunt post van onder andere de SVB digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).

PerSaldo, de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget, helpt (als je lid wordt) met adviezen en cursussen; www.pgb.nl PerSaldo, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht Voor formulierenhulp kun je ook terecht bij de LEVgroep; zie ook Wlz en Wmo.

← Index

RIJBEWIJS VOOR 65-PLUSSERS

Rijbewijs verlengen (algemeen)
Voor het vernieuwen van je rijbewijs kun je terecht bij de gemeente na een online of telefonisch gemaakte afspraak.
M.i.v. januari 2024 kun je je rijbewijs ook online verlengen via de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer); hier heb je onder andere DigiD voor nodig. Als je het persoonlijk aanvraagt bij de gemeente, neem dan het volgende mee:
– een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
– het oude rijbewijs;
– een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument (als je oude rijbewijs is verlopen);
– geld, maar liefst een pinpas om het rijbewijs te betalen; kosten circa € 51; bij spoed extra kosten circa € 40.
Je moet jouw rijbewijs persoonlijk ophalen en het oude inleveren. Meestal ligt het rijbewijs na vijf werkdagen klaar. Bij een adreswijziging hoef je geen nieuw rijbewijs aan te vragen: het adres wordt aangepast, wanneer je het rijbewijs moet verlengen.
LET OP: bij vermissing van je rijbewijs moet je persoonlijk een vermissingsverklaring (circa € 25) ondertekenen bij de gemeente (niet bij de politie!) na een vooraf gemaakte afspraak. Dit is verplicht, ook als je geen nieuw document aanvraagt. Een online melding (met DigiD) bij de RDW is kosteloos.
Bij verlies of diefstal in het buitenland moet je daar bij de politie aangifte doen voor je reisverzekering.

65 jaar en ouder
Ben je 65 jaar of ouder en wil je jouw rijbewijs vernieuwen, dan moet je met het volgende rekening houden:
Ben je tussen de 65 en 70 jaar, ontvang je een nieuw rijbewijs dat geldig is tot je 75 bent.
Ben je tussen de 70 en 75 jaar, wordt het rijbewijs met vijf jaar verlengd.
Vanaf je 75e jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs (max. 5 jaar) een verplichte medische keuring plaats. De gang van zaken is dan als volgt; zorg ervoor dat je vijf tot zes maanden voor het aflopen van de geldigheid de volgende acties onderneemt:
1. Koop een gezondheidsverklaring (circa € 45) vul deze in en verstuur deze naar het CBR.
Dat kan op twee manieren: online bij het CBR of op papier. Als je de gezondheidsverklaring online invult via Mijn CBR, ontvangt het CBR direct de informatie.
Een papieren gezondheidsverklaring (bijvoorbeeld als je geen DigiD hebt) kun je bij sommige gemeenten kopen of, tegen meerprijs, bestellen via de CBR-webshop en bij Regelzorg. 
2. Je ontvangt een verwijsbrief, een keuringsverslag voor de keuringsarts en eventueel, afhankelijk van je medische situatie, hulpformulieren voor medisch specialisten.
3. Je gaat voor een medische keuring *) naar een arts, die de formulieren voor jou invult. Het is belangrijk dat je een arts kiest die met ZorgDomein werkt. Artsen kunnen dan namelijk de resultaten van het onderzoek direct met het CBR delen via dit digitale platform. De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Bovendien is het online proces minder foutgevoelig dan het papieren proces. De procedure staat op www.regelzorg.nl
4. Je krijgt van het CBR bericht (Verklaring van Geschiktheid) waarmee je het nieuwe rijbewijs kunt aanvragen bij de gemeente. De aanvraag verloopt nu verder zoals in de Intro (algemeen) aangegeven; het rijbewijs is in principe vijf jaar geldig. 
Je kunt de procedure ook nalezen op de site van de gemeente. Klik hier voor actuele informatie

*) Keuringen
Medische keuringen kunnen worden verricht door een geregistreerde keuringsinstantie, bedrijfsarts of vraag je eigen huisarts naar zijn/haar tarief. 
– Keuringen in Braecklant voor circa € 55, Amerikalaan 2, Son, elke 2e maandag van de maand, alléén op afspraak: info en afspraken via  www.regelzorg.nl  of  tel. 088-23 23300 (wijzigingen worden vermeld in PVGE-mails en -nieuwsbrieven). Via Regelzorg kan je ook een keuring bij een oogarts aanvragen.
– www.rijbewijskeuringsarts.nl  of tel. 085-0180 800 (ook circa € 55)
– www.goedkopekeuringen.nl  of tel. 085-488 3616   (idem)

Gemeente, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son, tel. 491 491; www.sonenbreugel.nl Pasfoto’s: bijvoorbeeld Media & Zo (ingang Kado & Zo) Nieuwstraat; Primera, Nieuwstraat.
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Lange Kleiweg 30, Postbus 5301, 2280 HH Rijswijk (ZH), tel. 088-22 77700; www.cbr.nl

← Index

SENIORENVERENIGINGEN

Inleiding
De seniorenverenigingen KBO Breugel, KBO Son, PVGE en Seniorenraad Son en Breugel komen op voor de belangen, het welzijn en de maatschappelijke integratie van de oudere inwoners (vanaf 50+) van Son en Breugel en hebben, om die redenen, ook een rechtstreekse vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Wmo). De KBO’s, het HOi-Huis en de PVGE zijn onderdeel van het bestuur van de Seniorenraad, die als gesprekspartner van de gemeente advies geeft over het seniorenbeleid.

Elke woensdag van 16.00 tot 17.00 uur is de balie geopend van OUDERenWIJZER in het Dommelhuis, Kerkplein 5. Vrijwilligers van de diverse seniorenorganisaties bemannen (m/v) dit informatiepunt waar je terecht kunt met (hulp)vragen. Er wordt zo nodig verwezen naar gemeentelijke of regionale organisaties, zoals bijvoorbeeld het Informatiepunt Digitale Overheid van de bibliotheek (begane grond) of het CMD en de LEVgroep (1e etage).

De PVGE en de KBO’s binnen onze gemeente bieden gecertificeerde ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinghulpen aan álle ouderen in Son en Breugel aan. Voor de belastinghulp (onder bepaalde voorwaarden) wordt een kleine vergoeding gevraagd. Zie voor details de hoofdstukken Belastingen en Cliëntondersteuning.

De Seniorenraad is een organisatie van vrijwilligers, zonder leden. Daarnaast is de Seniorenraad het platform voor samenwerking van seniorenverenigingen in Son en Breugel. In dat kader is er ook steeds meer contact met de vrouwenverenigingen, vandaar dat je hieronder ook informatie vindt van de KVB en SCALA. De KBO’s, KVB, PVGE en Scala Breugel hebben veel leden waarvoor tal van activiteiten (ontspanning en inspanning) worden georganiseerd. Het stimuleren van sociale contacten staat hierbij centraal. Zie de uitgebreide opsomming hieronder.

HOi-Huis: zie hoofdstuk HOi-Huis.

KBO (Katholieke Bond van Ouderen)
Algemeen
Afdeling Son en afdeling Breugel maken deel uit van KBO Brabant: een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar met ongeveer 120.000 leden, die lid zijn van ruim 300 afdelingen. Die afdelingen vormen het hart van de organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan sport en ontspanning, nemen zij deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. M.i.v. januari 2024 wordt er één gezamenlijk programma samengesteld.
Belangenbehartiging: zie Inleiding.
Stimuleren van sociale contacten
 tussen senioren d.m.v.:
– het organiseren van ontspannende, sportieve en culturele activiteiten, o.a. bloemschikken, computergebruik samen met KBO-Brabant, jeu de boules, samen uit eten, wandelen, dagreizen en een bedevaartreis;
– activiteiten voor alle leden, zoals lezingen, contactbijeenkomsten, muziekmiddagen.

Katholieke Bond van Ouderen Breugel, Secr. Hans Daans, tel. 841182, e-mail: secretaris@kbo-breugel.nl; contributie € 25 p/jaar.
Katholieke Bond van Ouderen Son, Secr. Regien van Beekveld, tel. 476465, e-mail: kbo.afd.son@gmail.com; contributie € 25 p/jaar.
Ledenadministratie/penningmeester: Gerard Versantvoort, tel. 475350, e-mail: kbo.son@kpnmail.nl

KVB (Katholieke Vrouwen Beweging Son en Breugel)
De KVB is een vereniging voor alle vrouwen om elkaar te ontmoeten en gezellige activiteiten te ondernemen. 
Deze activiteiten bestaan onder andere uit lezingen over interessante onderwerpen zoals valpreventie, digitale dokter, veiligheid in huis, gezonde voeding, geuren etc.; verder 2x per jaar een kienavond, kegelen, bloemschikken, kerstviering en muziekavonden.
Veel activiteiten vinden plaats in een van de zalen van café-restaurant de Zwaan.

Voor informatie kun je contact opnemen met voorzitter Carin Hulsen tel. 0499-472054 of bij het secretariaat, e-mail: wilma@kvbsonenbreugel.nl      

PVGE Vereniging voor iedereen van 50+
De PVGE is een vereniging voor alle senioren vanaf vijftig jaar; zij is actief in Zuidoost-Brabant en heeft bijna 10.000 leden in 7 afdelingen. De afdeling Son en Breugel en omstreken telt circa 650 leden en steunt op drie pijlers:
– Belangenbehartiging, zie 2e alinea Inleiding.
– Clubs: circa 18 clubs bieden wekelijks of maandelijks ontspannende, sportieve en culturele activiteiten, o.a.: biljarten, computergebruik, fietsen, Franse conversatie, gymnastiek, jeu de boules, koken, drie leesclubs, nordic walking, reis- en cultuurclub, samen uit eten, schaken en wandelen.
– Evenementen en reizen: activiteiten voor alle leden, zoals excursies, lezingen, contactbijeenkomsten, muziekmiddagen. Daarnaast zijn er ondersteunende diensten zoals de ledenadministratie, PR en Communicatie en een groep die zorgt voor de verspreiding van de Nieuwsbrief.

Secr. afd. Son en Breugel, Gerry Henselmans, tel. 06-2390 9405, e-mail: secretaris@pvge-sonenbreugel.nl; www.pvge-sonenbreugel.nl
Contributie is € 21 p/jaar; diverse clubs vragen een bijdrage in de kosten.

Vrouwenvereniging Scala Breugel 
Scala is een vereniging voor vrouwen om samen gezellige, educatieve en leuke dingen te ondernemen. De vereniging is
uitermate geschikt om andere leden te ontmoeten en op deze manier deel uit te maken van het verenigingsleven binnen de gemeente Son en Breugel.
Ieder jaar wordt een activiteitenprogramma opgesteld met o.a.:
– Lezingen over allerlei onderwerpen, bijv. stichting Hulphond, Wensambulanceverhaal van transgender, medische onderwerpen zoals slaapstoornissen, jicht etc.
– Gezellige lunches, diners of een high tea, afgewisseld met kaart- en kienavonden.
– De jaarlijkse busreis met steeds een andere bestemming, bijv. het Binnenhof Den Haag, de Keukenhof, Delftde mosselcultuur in Yerseke en de Zaanse Schans.
– In de zomerperiode iedere woensdagavond en dinsdagmiddag een fietstocht door de mooie omgeving van Son en Breugel.
– Een gezellige kerstviering; de jaarlijkse Scala-avond in april die ieder jaar door een groep leden wordt georganiseerd, een creatieve middag/avond, museumbezoek.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met voorzitter Guusje Jonkers, tel. 0499-471186 of 06-5704 3418 of via het secretariaat, e-mail: scala.breugel@gmail.com Website www.scalabreugel.nl

Seniorenraad Son en Breugel
De Seniorenraad is een organisatie van vrijwilligers, zonder leden. Het HOi-Huis, de KBO en de PVGE zijn onderdeel van het bestuur van de Seniorenraad; daarnaast wordt er contact gehouden met andere organisaties zoals het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform, DementieVriendelijk S&B, de LEVgroep en SonenBreugelVerbindt.

Binnen een aantal werkgroepen (o.a. Wonen/leefbaarheid, Ontspanning, Informatie) wordt continu gewerkt aan belangenbehartiging en voorlichting.
De werkgroep Ontspanning organiseert o.a. wekelijkse inloop-koffieochtenden en regelmatig een themaochtend; de werkgroep Informatie houdt via het Seniorenpanel naar behoefte (een) enquête(s) over een actueel onderwerp of om inzicht te krijgen waar senioren (on)tevreden over zijn.
De werkgroep Communicatie zorgt o.a. voor de wekelijkse SeniorenInfo en de maandelijkse Seniorenpagina in De MooiSonenBreugelKrant in nauwe samenwerking met het HOI-Huis, de KBO’s en de PVGE. 
Tevens zorgt deze werkgroep voor de Seniorengids die je nu aan het lezen bent. Mochten daar vragen of opmerkingen over zijn, mail dan naar gids@seniorenraadsonenbreugel.nl

Voor meer algemene vragen over de Seniorenraad, kun je bellen naar secretaris Vera van Honk, 06-4017 7832 of mailen naar secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl

← Index

SPORTEN VOOR SENIOREN

Alle sportscholen (en bewegingsinitiatieven) hebben een gevarieerd aanbod van lessen en vrijwel iedereen geeft korting aan 60- of 65-plussers. ‘WandelFit’ (zie onder) is zelfs gratis. Benamingen als Seniorfit, Fitmix of Fit & Shape wisselen nog wel eens, vandaar dat die hieronder niet altijd zijn vermeld, wél de contactgegevens.

Berkenstaete De Bontstraat 71, Son, tel. 333000; verschillende sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, zowel met als zonder indicatie. Voor meer informatie, zie hoofdstuk Berkenstaete of www.archipelzorggroep.nl

Beweeggroep(en) ‘Veerkracht’ (afhankelijk van aantal deelnemers soms 2 groepen)  
Iedere maandagochtend in het Dommelhuis, Kerkplein 5, Son. Informatie bij Boudewijn Ross (zie WandelFit) of op www.sonenbreugelverbindt.nl

Bewegingscentrum Son & Breugel
Tijdelijk gehuisvest in het oude Vestzaktheater, Kerkstraat, Son.
De Bongerd (rechter zijvleugel) Asteroïdenlaan 2a, Breugel, tel. 496666; www.stichting-bsb.nl
Bewegingsbanken en circuittraining voor mensen die moeite hebben met bewegen.

Bodycare Fysiotherapie en Leefstijl
Ekkersrijt 4206, Son, tel. 332400; www.bodycarefysiotherapie.nl
Onder andere (medische) fitness en fysiofitness. Fysio- en manuele therapie op afspraak. 

Fysiosport Son
Taylorstraat 1b, tel. 477234;  www.fysiosportson.nl
Onder andere bodygym en seniorfit. Fysio- en manuele therapie op afspraak.

Libra Revalidatie, locatie Blixembosch
Toledolaan 2, Eindhoven, tel. 088-3132000; www.libranet.nl
Voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte: diverse mogelijkheden onder begeleiding van deskundigen.

SonSport
Rooijseweg 5, Son, tel. 460461; www.sonsport.nl
Onder andere seniorenfitness en (op afspraak) medische fitness: zeven dagen per week open van 6.00 tot 23.00 uur. 

Sporten en Zwemmen
Thermae Son, Thermaelaan 2, Son, tel. 476383; www.thermaeson.nl

‘WandelFit’ 
Iedere donderdagmiddag samen wandelen van 13.00 – 14.00 uur; verzamelen om 12.45 uur. Start en stop bij het Dommelhuis, Kerkplein 5, Son; na afloop samen koffie/thee drinken. Deelname incl. koffie/thee gratis, aanmelden niet nodig. Informatie: Boudewijn Ross, tel. 06-1918 0599.

Verder veel sportieve mogelijkheden in De Boerderij, Breugel, of in clubverband via PVGE, KVB, KBO’s, Scala, e.d.

← Index

VERPLEEGHUIS

Berkenstaete heeft drie groepswoningen, Berkenhof, voor hoofdzakelijk PG-cliënten; met de klantondersteuner wordt gekeken naar de mogelijkheden. Voor meer informatie, zie hoofdstuk Berkenstaete of www.archipelzorggroep.nl  Je kunt op de website van Zorgkaart Nederland zoeken naar een verpleeghuis in de buurt.

Zorgkaart Nederland
Alle hulpverleners in de gezondheidszorg inclusief zieken- en verpleeghuizen in Nederland zijn (op naam/beroep/organisatie/aandoening/postcode of plaats) te vinden op: www.zorgkaartnederland.nl Ook wachttijden voor consulten, onderzoeken en behandelingen staan vermeld.

Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Als je vragen hebt over de zorg of ergens tegenaan loopt in de zorg, kun je op maandag- t/m donderdagochtend bellen met het Nationale Zorgnummer, tel. 0900-2356780 (circa 20 cent per gesprek), kijken op www.patientenfederatie.nl of mailen via het contactformulier op de site. Je vindt er ook een overzicht van adviespunten en klachteninstanties.

Sociale Kaart Son en Breugel
Op de Sociale Kaart zijn niet alleen alle aanbieders van zorg en welzijn in onze gemeente te vinden, maar ook veel winkels, verenigingen en stichtingen.
Voor hulp kun je ook altijd terecht bij het CMD (Kerkplein 5); zie CMD.

← Index

VERVOER

AutoMaatje
Je kunt in Son en Breugel gebruikmaken van het ANWB-project ‘AutoMaatje’. Vrijwilligers vervoeren minder mobiele plaatsgenoten tegen een kleine onkostenvergoeding (circa 35 cent per km, plus evt. parkeerkosten). Een rit dient twee dagen tevoren te worden aangevraagd.
Meer informatie in onze Rubriek Belangenbehartiging/Dienstverlening (op deze site), telefonisch via (0499) 209 609, op www.sonenbreugelverbindt.nl  of via e-mail automaatje@sonenbreugelverbindt.nl

 

Deeltaxi Son en Breugel
Inwoners die om medische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen in aanmerking komen voor vervoer in een taxi(busje). Je hebt een (Wmo-)indicatie nodig en in het bezit zijn van een vervoerspas. Alle geïndiceerden krijgen door de gemeente een maximaal aantal reiszones toegewezen. Indien je een vervoers- of mobiliteitsprobleem hebt, kun je je melden bij het CMD in het Dommelhuis; ook bij een huisbezoek geven de CMD-consulenten uitleg over de Deeltaxi. Zij hebben informatie over de kosten, hoe je de taxi bestelt, wie er mee mag reizen, jouw eigen bijdrage, enz. De eigen bijdrage wordt door de gemeente jaarlijks opnieuw bekeken en vastgesteld. De vervoerder is Connexxion (PZN/Personenvervoer Zuid-Nederland); de taxi’s rijden zeven dagen per week van 8.00 uur ‘s ochtends tot 24.00 uur ‘s nachts. Voor ziekenhuis- of artsbezoek zijn op werkdagen ritten vanaf 7.00 uur mogelijk. Het vervoersgebied van de deeltaxi omvat een gebied van circa 25 kilometer rondom Son en Breugel. Informeer bij het CMD naar mogelijkheden en prijzen; zie ook site van de gemeente www.sonenbreugel.nl/deeltaxi-son-en-breugel

 

Valys
Bij een reisbestemming verder dan vijf OV-zones of 25 km, kan Valys uitkomst bieden: familie en vrienden buiten de eigen regio kunnen van huis uit worden bezocht. Je kunt ook per trein onder begeleiding naar dertig stations reizen en dan van de Valystaxiservice gebruik maken. Je hebt een Valyspas nodig. Als je bent aangemeld, krijg je een persoonlijk kilometerbudget toegewezen. Je reist van deur tot deur met een Valystaxi voor circa € 0,22 per kilometer. Je komt in aanmerking voor een Valyspas, als je een van de volgende documenten hebt:

 • een bewijs van de gemeente dat je recht hebt op Wmo-vervoer (bijvoorbeeld een Regiotaxipas) of een Wmo-rolstoel of -scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • een OV-Begeleiderskaart;
 • een verklaring van/namens de gemeente dat, ondanks dat je niet beschikt over een van de genoemde documenten, er toch een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat. 

Je dient een kopie van een van deze documenten, samen met een pasfoto, kopie identiteitsbewijs en een volledig ingevuld aanvraagformulier*) op te sturen naar Valys (adres staat op het formulier). Indien de informatie volledig is, ontvang je binnen twee weken jouw pas.
Er bestaat Valys Basis, Valys Vrij en Valys Begeleid. Meer informatie tijdens kantooruren via de klantenservice 0900-9630 of www.valys.nl *) Het formulier is óók verkrijgbaar via het CMD in het Dommelhuis; zie hoofdstuk CMD.

 

Openbaar Vervoer

Je kunt steeds vaker contactloos (niet in combinatie met een kortingskaart) in het OV in- en uitchecken met je bankpas, creditcard of mobiel. Uitleg over hoe het werkt en waar het allemaal al kan, vind je op OVpay.nl  In Son en Breugel is het op alle buslijnen mogelijk. Let bij het scannen op dat je de pas (of creditcard, mobiel) gescheiden houdt van een eventuele OV-kaart om een dubbele afschrijving te voorkomen.

OV-chipkaart

Met een OV-chipkaart kun je overal in Nederland reizen met tram, trein, bus of metro. Je kunt (bij Albert Heijn en Primera, op stations en in sommige bussen) op deze kaart saldo zetten en/of een reisproduct (bijvoorbeeld een abonnement). Hoewel je met één kaart kunt reizen, hebben NS en OV-chip eigen kortingen en voordelen (bijv. korting in weekeinden en/of daluren).

Er zijn persoonlijke (gele) en anonieme (blauwe) OV-chipkaarten
Als je regelmatig met het OV reist, kies dan voor een persoonlijke kaart. Je krijgt automatisch leeftijdskorting (65+); je kunt automatisch saldo opladen aanvragen en blokkering bij verlies en diefstal is mogelijk, met behoud van jouw reisproduct en resterend saldo. Vanwege de mee te leveren pasfoto moet deze worden aangevraagd via www.ov-chipkaart.nl
Met een anonieme chipkaart (online, maar ook verkrijgbaar bij AH en Primera) kun je op saldo reizen. Bij het inchecken wordt een instaptarief (‘borg’) gehanteerd; bij het uitchecken worden de exacte kosten berekend.
De OV-chipkaarten kosten online € 7,50, in de winkel circa € 8,50 en zijn 5 jaar geldig.
Je kunt ook reizen met een OV-chipkaart, waarbij achteraf de kosten worden berekend: zie www.ns.nl/flex voor mogelijkheden met en zonder abonnement.
Op www.ov-chipkaart.nl vind je meer informatie én filmpjes die precies laten zien hoe de OV-chipkaart werkt. Op www.youtube.com/seniorwebtube (het videokanaal van SeniorWeb) vind je talloze filmpjes over de OV-chipkaart en reizen met de NS.

Zonder OV-chipkaart kun je nog steeds ritkaartjes en daluren-dagkaarten kopen bij de buschauffeur (met bankpas, creditcard of mobiel). 
Klantenservice OV-chipkaart, Postbus 365, 3800 AJ Amersfoort, tel. 0900-0980 (gebruikelijke belkosten), www.ov-chipkaart.nl

Buslijnen in Son en Breugel
Je kunt in onze rubriek Informatie/Alg.artikelen/Openbaar Vervoer actuele busdienstregelingen vinden van de diverse vervoersbedrijven.
Ook op 9292.nl bushalte Raadhuisplein
Lijn 154 en 156 Eindhoven – ‘s-Hertogenbosch;
lijn 157 Eindhoven – Oss, uitgevoerd door Arriva;
lijn 21 Breugel – Ekkersrijt; met Hermes (overstap lijn 406 voor Catharina Ziekenhuis).
Tussen station Eindhoven (via Catharina Ziekenhuis) en Meubelboulevard Ekkersrijt kan men met lijn 406 reizen (Bravodirect);
lijn 260 Buurtbus (max. 8 passagiers) Best – Nederwetten – Nuenen – Geldrop (o.a. Anna Ziekenhuis), uitgevoerd door Hermes, buurtbus260.nl

In de huidige buurtbussen in ZO-Brabant is het reizen met een rolstoel soms wel, soms niet mogelijk. Mensen die dat willen, moeten zich uiterlijk 24 uur van tevoren melden, telefonisch via 040-2358 629 of via  www.hermes.nl  Hermes zorgt dan voor een geschikte (aangepaste) buurtbus en getraind personeel. Bij de nieuwe aanbesteding voor de Buurtbus is beloofd er rekening mee te houden dat er gewoon altijd een rolstoel mee kan als je met de buurtbus wil reizen. Meer informatie bij het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform, Jhon Steenbakkers, via e-mail agape@agaamie.nl of telefonisch 06-5123 3630.

Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer: www.reizigersoverlegbrabant.nl , tel. 073 – 6900 518

Bus en trein: www.hermes.nl , www.arriva.nl , www.bravo.info , https://9292.nl tel. 0900-9292 (circa € 1 per minuut!); www.ns.nl

← Index

VRIJWILLIGERS

Klusteam KBO
Kleine incidentele klusjes voor KBO-leden. Graag opgave van het soort klus via Regien van Beekveld, tel. 476465, e-mail: kbo.afd.son@gmail.com of b.g.g. Gerard Versantvoort, tel. 475350, e-mail: kbo.son@kpnmail.nl
Er wordt getracht de service uit te breiden naar meer ouderen, ook niet-KBO-leden, dus vrijwilligers die willen/kunnen helpen zijn van harte welkom!

Vrijwilligerssteunpunt (LEVgroep)
Bij het Vrijwilligerssteunpunt kun je o.a. een beroep doen op de Vrijwillige Hulpdienst voor kleine incidentele klusjes, zoals het vervangen van een lamp of het ophangen van een schilderijtje. Je kunt je ook aanmelden bij de Vacaturebank, als je zelf vrijwilligerswerk wil doen.

Het Vrijwilligerssteunpunt is op werkdagen van 9.00-12.30 uur bereikbaar via het CMD op tel. 491 470, coördinator Ismene Borger op 06-4311 9415. Adres: Dommelhuis, Kerkplein 5, 5691 BB Son, e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl; www.levgroep.nl  

Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder” is een dienst van nabije en voornamelijk financiële kleine hulp aan mensen die dit nodig hebben, binnen de gemeenten Son en Breugel en Sint-Oedenrode, ongeacht geloof, ras, afkomst of status. Als andere instanties niet meer kunnen of willen helpen, kun je een beroep doen op PCI De Goede Herder. Na melding bij de parochie, via tel. 0413-477741 of e-mail secretariaat@heiligeodaparochie.nl, wordt door de PCI contact met jou opgenomen en worden samen de mogelijkheden bekeken. www.heiligeodaparochie.nl 

← Index

WLZ (WET LANGDURIGE ZORG)

De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet je een Wlz-indicatie aanvragen via het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). Met een Wlz-indicatie heb je recht op passende zorg met verblijf in een instelling. Je mag ook thuis (blijven) wonen, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan opname in een instelling. Het is de taak van je zorgkantoor om dat te beoordelen.
Als de cliënt de zorg thuis wil ontvangen, kan gekozen worden tussen het persoonsgebonden budget (Pgb), het volledige pakket thuis (Vpt) of een modulair pakket thuis (Mpt). Combinaties zijn ook mogelijk. Meer informatie kun je krijgen bij het CMD (Dommelhuis) of het gratis Adviespunt Zorgbelang (zie onder); zowel dit Adviespunt als dat van MEE Zuidoost-Brabant beschikt over onafhankelijke cliëntondersteuners die kunnen helpen bij het regelen van langdurige zorg. Ook een zorgtrajectbegeleider kan ondersteunen bij een Wlz-aanvraag.

Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

 • verblijf in een instelling;
 • geneeskundige zorg i.v.m. de aandoening of stoornis;
 • hulpmiddelen die nodig zijn voor de zorg die de instelling verleent;
 • vervoer naar de plaats waar je de begeleiding of de behandeling krijgt.

Zorgkantoren hebben de taak en verantwoordelijkheid van de overheid gekregen om de Wlz in een regio uit te voeren namens de zorgverzekeraars, ongeacht waar cliënten verzekerd zijn. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij zorgaanbieders, zorgt voor een op de vraag afgestemd zorgaanbod, let op toegankelijkheid en kwaliteit, alsmede beheersbaarheid van kosten én moet ervoor zorgen dat jij de zorg krijgt waar je recht op hebt. Zorgverzekeraar CZ is het zorgkantoor voor de regio Zuidoost-Brabant.
Zie ook CMD, Dagbestedingen, Pgb en Zorgverzekering  of kijk op www.zorgbelang-brabant.nl  tel. 013-594 2170 (alg), 0900-243 8181 (cliëntondersteuning Wlz); e-mail: adviespunt@zorgbelang-brabant.nl; clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl; of www.meezuidoostbrabant.nl  tel. 040-2140 404.

← Index

WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Er zijn nieuwe vormen van ondersteuning thuis mogelijk, ook om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. Ook wordt beschermd wonen aangeboden aan mensen met een psychische aandoening. De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een hulpvraag. Bekeken wordt wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving ingezet kan worden. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier. Voor de ondersteuning mogen gemeenten een eigen bijdrage*) vragen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage. De gemeente kan onder voorwaarden een Persoonsgebonden budget (Pgb) verstrekken.

Bij het CMD kun je meer informatie krijgen en een aanvraag indienen, die vervolgens neergelegd wordt bij de gemeente. Als je het niet eens bent met het soort hulp dat je van de gemeente krijgt toegewezen of als jij vindt dat je meer (of minder) hulp zou moeten krijgen, kun je in een bezwaarschrift aangeven waarom je het niet eens bent met de genomen beslissing. Je doet dat binnen zes weken na dagtekening van de beslissing van de gemeente. Je kunt je hierin laten bijstaan door een cliëntondersteuner. Zie Cliëntondersteuning.

*) N.B. In 2024 betaalt iedereen (ongeacht inkomen of vermogen) een maximale eigen bijdrage van € 20,60 per maand. In enkele uitzonderingsgevallen hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, indien (getrouwd of partner) een van beiden nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. Zie voor dit laatste de site www.hetcak.nl

Ben je het niet eens met de hoogte van jouw eigen bijdrage voor zorg of ondersteuning, dan kun je bezwaar maken. Hoe je dit kunt doen, staat in de beschikking die je hebt ontvangen van het zorgkantoor of van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Je kunt ook gratis bellen naar de speciale nummers voor klanten.

CAK, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag, gratis tel. voor klanten op werkdagen: 0800-1925 (ondersteuning vanuit de Wmo), 0800-0087 (zorg vanuit de Wlz), www.hetcak.nl

Mantelzorg
Wanneer je jouw partner of een ander familielid verzorgt, ben je mantelzorger.
Bij het Steunpunt Mantelzorg, gehuisvest in het Dommelhuis, kun je vragen over mantelzorg stellen. Dat kan via tel. 475361 of per e-mail aan steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl
De Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel heeft ten doel collectieve belangen van mantelzorgers in Son en Breugel te behartigen op allerlei gebieden en op alle terreinen die betrekking hebben op mantelzorg. De stichting is te bereiken via e-mailadres: platformmantelzorgsonenbreugel@hotmail.com 
Door de oplopende wachttijden voor de Wmo, werkt de gemeente samen met een onafhankelijke Mantelzorgmakelaar van Buitengewoon Thuis. Deze kan (gratis) adviseren over toegang tot de juiste zorg; op afspraak in het Dommelhuis; tel. 06-4464 7505.
Zie ook www.mezzo.nl, de landelijke vereniging van mantelzorgers en/of CMD,LEVgroepPgb en Wlz


CMD, Dommelhuis, Kerkplein 5, 5691 BB Son, voor inloop en tel. 491 470 bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.cmdsonenbreugel.nl  

← Index

ZORG en ZORGVERZEKERING

Als je in Nederland woont, ben je verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering tegen de kosten van de meest voorkomende geneeskundige zorg. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basiszorgverzekering: ze moeten iedereen, zonder voorwaarden, accepteren voor deze verzekering. Als je niet verzekerd bent, loop je kans op een boete.*) Je betaalt een vaste premie per maand, kwartaal of jaar. De zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Deze kan verschillen per zorgverzekeraar. Ook de hoogte van het vrijwillig (extra) eigen risico, boven het verplichte eigen risico, en kortingen voor collectieve contracten hebben invloed op de premie. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld een uitgebreide dekking van fysiotherapie. Deze verzekering is niet verplicht. De verzekeraar mag jou weigeren voor de aanvullende verzekering. Meer informatie bij het Zorginstituut Nederland, tel. 020-7978 555,  www.zorginstituutnederland.nl
*) De regeling wanbetalers, onverzekerden en gemoedsbezwaarden wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor, (gratis) tel. 0800-5028,
 www.hetcak.nl    
Eventuele klachten over een zorgverzekeraar worden behandeld door de SKGZ, de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, tel. 088-900 6900, www.skgz.nl

Het Juiste Loket
Als je niet meer weet welke instantie wanneer, waarvoor verantwoordelijk is op het gebied van zorg en ondersteuning, kun je hier met jouw vragen terecht. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Spoedeisende vragen over bijvoorbeeld palliatieve zorg of overdracht van patiënten tussen ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis, worden dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag beantwoord. Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw).
Meer informatie via www.regelhulp.nl; e-mail: meldpunt@juisteloket.nl; Postbus 19161, 3501 DD Utrecht, tel. 030-789 7878.
Zorgbelang Brabant, tel. 013-594 2170 (alg); voor vragen 013-2020 054 (Wmo/Sociaal Domein) en 0900-243 8181 (Wlz); e-mail: (alg) info@zorgbelang-brabant.nl, zorgbelang-brabant.nl

Klacht over een arts, hulpverlener of zorginstelling
Is er tijdens een behandeling of in het contact met een hulpverlener, zoals een arts of verpleegkundige, iets misgegaan, probeer dan eerst uitleg aan hem of haar zelf te vragen; soms gaat het om een misverstand dat snel kan worden opgelost. Iedere hulpverlener en instelling is verplicht een klachtencommissie en/of een klachtenregeling te hebben. Voor hulp bij het aangaan van een gesprek kun je meestal terecht bij een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon van de instelling.

Voor advies en informatie kun je terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg, onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, www.igj.nl tel. 088-120 5020, www.zorgklacht.nl of bekijk het overzicht van adviespunten en klachteninstanties op www.patientenfederatie.nl

Zorgkaart Nederland en Sociale Kaart Son en Breugel
Voor therapeuten, coaches en hulpverleners in de gezondheidszorg incl. zieken- en verpleeghuizen in Nederland, zie hoofdstuk Verpleeghuis.

← Index