Inspraak bij vergadering Grondgebiedzaken

Agendapunt 11 Kredietverstrekking omgekeerd inzamelen.

Door Tom Thalhammer, voorzitter SeniorenRaad Son en Breugel, over de voorgenomen beëindiging van het huis-aan-huis ophalen van restafval.

Het college van B&W stelt u voor € 465.000 te bestemmen voor ondergrondse containers, nodig om het huis-aan-huis ophalen van restafval in 2017 te beëindigen. Omdat de afvalverwijdering voor senioren heel belangrijk is enquêteerde de SeniorenRaad dit jaar het seniorenpanel hierover. Wij baseren onze inbreng grotendeels op die enquête. Uw fracties zijn destijds in kennis gesteld van de uitkomst.
Eerst twee algemene opmerkingen:.
1. Belangrijk argument voor het College is de veronderstelling, dat het jaarlijkse restafval afneemt van 1.500 ton tot 1.000 ton. Het lijkt er op, dat dit afval verdampt door een gewijzigde manier van afvoeren. Het verschil komt nergens anders tevoorschijn.(zie kolommen 2016 en omgekeerd inzamelen op pag. 2) Is dit waarschijnlijk? Uit onze enquête blijkt dat maar 14% van de respondenten verwacht beter afval te gaan scheiden. Maar zelfs als iedereen beter zou gaan scheiden, dan is een terugloop met 1/3e onwaarschijnlijk en zou dat zogenaamde bespaarde afval op een andere manier afgevoerd moeten worden. Het zal toch niet de bedoeling zijn, dat restafval verdwijnt in groene bakken, pmd zakken en in de berm?
2. Alle voordelen van de beëindiging van het huis-aan-huis ophalen worden vermeld. Wij vinden evenwel dat er voor een goede belangenafweging ook aandacht moet zijn voor de nadelen, zoals:
a. De inspanning, die de burger zich moet getroosten om het restafval weg te brengen. Kleine zakken gebruiken betekent heel vaak lopen. Grotere zwarte zakken betekent zwaarder sjouwen en los en/of groot materiaal kan alleen met een auto. Dat laatste kan er toe leiden dat er minder gesplitst materiaal in de milieustraat terechtkomt.
b. Voor zover men alleen zakken in de containers gooit moet men vaker naar de milieustraat, omdat grotere voorwerpen, die wel in de grijze bak passen, niet in een zwarte zak passen.
c. De verontreiniging door naast de containers geplaatst afval; de stank uit de containers; het niet-functioneren van het mechanisme; het lawaai bij de containers (ook van de stoppende en optrekkende auto’s) voor direct omwonenden.
d. Het extra (om)rijden met de auto naar container en milieustraat vergroot de milieuverontreiniging.
e. Omdat het restafval niet meer in de grijze bak kan moet het thuis opgeborgen worden in zakken. Dat leidt tot ruimteproblemen – het meest voor kleiner behuisden – en stankoverlast.

Dan een toespitsing op de senioren.
De zojuist gemaakte opmerkingen gelden voor alle burgers, maar senioren worden er sterk door geraakt. Dat geldt ook voor anderen met fysieke beperkingen. Nog sterker in de winterse kou en als er sneeuw op trottoirs ligt. Zij lopen vaak moeilijker, hebben minder kracht om te sjouwen en beschikken dikwijls niet over een auto. Bedenkt u daarbij dat vrouwen onder de oudere senioren flink oververtegenwoordigd zijn. Het gebruik van een containerpasje is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het aantal senioren zal de komende jaren belangrijk stijgen.
Ernst van ongemak valt niet zonder meer af te leiden uit gemiddelden van enquêtes. De antwoorden van het seniorenpanel laten zien dat mensen boven de tachtig meer narigheid voor zichzelf verwachten dan jongere senioren. Omgekeerd inzamelen is in strijd met het beleid van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Dames en heren, dit leidt tot een beroep op u. Als u in uw belangenafweging de nadelen ondergeschikt vindt en beslist het huis-aan-huis ophalen van restafval af te schaffen, zorg dan voor een goede uitzonderingsregeling voor degenen, die minder makkelijk kunnen meedoen met omgekeerd inzamelen. Wij bepleiten dat u het volgende vaststelt.
1. Het restafval blijft voor deze categorie mensen minimaal één maal per maand huis-aan-huis opgehaald worden.
2. Er komen soepele toelatingscriteria voor deze categorie. Als chronisch zieken en gehandicapten en inwoners van 80 jaar en ouder een verzoek indienen worden zij zonder toetsing toegelaten. Want u bent het toch met ons eens dat het niet aangaat hen te dwingen uitputtend te motiveren waarom zij hun afval niet zelf weg kunnen brengen?
Ik wil eindigen met de opmerking, dat de SeniorenRaad een milieuvriendelijke verwerking van ons afval heel belangrijk vindt, doch betwijfelt of het voorliggende voorstel daar een evenwichtige bijdrage aan levert. Bedenkt u daarbij ook dat het nu fors investeren in het systeem van ´afvalscheiding aan de bron’ binnenkort wellicht ouderwets is omdat ‘afvalscheiding achteraf´ de toekomst kan hebben. (zie bijvoorbeeld recente discussies in de gemeenteraad van Best en artikelen van prof. H. Prast in het blad van de Vereniging Eigen Huis).
Ik dank u voor uw aandacht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.