Seniorenraad anno 2021

De tekst hieronder komt uit onze folder van maart 2020, maar is uiteraard wel aangepast aan actuele ontwikkelingen. Gedrukte exemplaren van de folder zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de bibliotheek, het HOi-Huis en het CMD (Europalaan 2).

De statuten van de Stichting Seniorenraad kun je vinden bij de Downloads.

Je zult begrijpen dat de Seniorenraad altijd extra ondersteuning kan gebruiken…

Voel je je aangesproken, kun je contact opnemen met Jac Kolen, algemeen secretaris, bel 471163 of mail naar secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl 

ORGANISATIE

De Seniorenraad Son en Breugel, opgericht in 2007, is een organisatie van vrijwilligers uit alle geledingen van de senioren zelf. De raad beoogt de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen (55+) in onze gemeente te bevorderen. Binnen een aantal werkgroepen wordt doorlopend gewerkt aan belangenbehartiging en voorlichting.
KBO Breugel, KBO Son en de PVGE, waarmee intensief wordt samengewerkt, zijn onderdeel van het bestuur van de Seniorenraad, die als gesprekspartner van de gemeente advies geeft over het seniorenbeleid. 
De Seniorenraad is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en onderhoudt contact met andere organisaties, zoals het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform en de LEVgroep. 

WELZIJN en ZORG

De ouderdom komt met gebreken. Een goede zorgverlening heeft dan ook een hoge prioriteit binnen de Seniorenraad. De werkgroepen Welzijn en Zorg houden de vinger aan de pols met betrekking tot instanties als de Thuiszorg, het Zorgcentrum Berkenstaete, de Spoedpost in het Catharina Ziekenhuis en het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname).

De werkgroep Welzijn probeert het welbevinden van senioren te behouden en te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten, zoals de wekelijkse koffieochtenden op woensdag in Braecklant en op vrijdag in De Boerderij. Hier kan men andere senioren ontmoeten. In de zomermaanden organiseert deze werkgroep met medewerking van diverse organisaties in onze gemeente de Senioren Zomer Activiteiten. Zie ook de rubriek Activiteiten op deze site en/of onze wekelijkse SeniorenInfo in De MooiSonenBreugelKrant. 

WONEN

De werkgroep Wonen wil een goede huisvesting voor alle senioren in Son en Breugel bevorderen. Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in voor hen geschikte huizen. Dat kan worden bereikt door bepaalde voorzieningen in bestaande huizen aan te brengen, door meer levensloopbestendige woningen te bouwen en woningen voor mensen die speciale verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met dementie.

DIENSTVERLENING

Onder de paraplu van dienstverlening valt een grote verscheidenheid aan activiteiten, zoals toezien op goed openbaar vervoer (deeltaxi) en op verbetering van de veiligheid,  alsmede informatie over eetgelegenheden en maaltijdservices aan huis. Zie rubriek Dienstverlening.

COMMUNICATIE

De werkgroep Communicatie informeert de senioren van Son en Breugel via de plaatselijke pers, de eigen website en Facebook over actuele onderwerpen die voor hen van belang zijn. Verder bevordert zij de communicatie tussen de senioren en de Seniorenraad door enerzijds verslag te doen van de activiteiten van de raad en anderzijds door de senioren meer bij het werk van de Seniorenraad te betrekken, o.a. via het Seniorenpanel.

ENQUÊTES (Seniorenpanel)

In 2016 werd het Seniorenpanel opgezet. Directe terugkoppeling met de senioren in Son en Breugel is het doel. De Seniorenraad wil zo inzicht krijgen in de behoeften van senioren, maar ook in zaken waar men minder tevreden over is. Als die kwantitatief beter zichtbaar zijn, zullen andere organisaties meer rekening willen houden met adviezen en standpunten van de raad.

Inmiddels zijn er zes enquêtes gehouden, t.w. Afvalverwijdering, Mobiliteit, Veiligheid, Woonwensen 55-plus (samen met SonenBreugelVerbindt) Informatievoorziening en de Bibliotheek. 

Panelleden vullen (een of) tweemaal per jaar een korte, strikt anonieme vragenlijst per e-mail in of desgewenst schriftelijk.

Ben je 55+ en heb je interesse, dan kun je jezelf aanmelden via seniorenpanel@seniorenraadsonenbreugel.nl  met vermelding van jouw naam, adres en de tekst ‘Ik doe mee’. Als je geen e-mail gebruikt, kun je jezelf schriftelijk aanmelden met jouw naam en adres bij de Seniorenraad, p/a Amerikalaan 31, 5691 KB Son. 

CONCRETE VOORBEELDEN

De Seniorenraad zette zich de afgelopen dertien jaar voor tal van zaken in. Enkele voorbeelden:

  • woningaanpassing en de bouw van woningen, geschikt voor ouderen, stimuleren;
  • informatie voor senioren via De MooiSonenBreugelKrant en onze website publiceren;
  • een papieren seniorengids uitgeven; de Seniorengids A-Z is ook permanent op onze website te raadplegen;
  • sociaal gemeentelijk Wmo-beleid bepleiten;
  • inspreken bij vergaderingen van commissies van de gemeenteraad over Wmo-voorzieningen, de veiligheid in ons dorp en het plan om op te houden restafval huis-aan-huis op te halen;
  • themaochtenden en -middagen over zorg, wonen, veiligheid en welzijn van senioren organiseren.