Enquête over de Bibliotheek in Son en Breugel

De werkgroep Enquêtes van de Seniorenraad inventariseert periodiek de bestaande meningen en behoeftes onder de senioren van Son en  Breugel. In mei werden bij een representatieve groep senioren de verwachtingen c.q. wensen ten aanzien van het aanbod en de faciliteiten van de bibliotheek in Son en Breugel voor de komende tijd geënquêteerd. Ongeveer 55% van […]

Enquête Seniorenraad omtrent de Bibliotheek in Son en Breugel

Zoals wellicht bekend inventariseert de werkgroep Enquêtes van de Seniorenraad door middel van een enquête periodiek de bestaande meningen en behoeftes onder de senioren van Son en Breugel. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een representatieve groep senioren, de deelnemers aan het “Seniorenpanel Son en Breugel”. Onlangs werd door de werkgroep een enquête gehouden met […]

Regeling registratie deelnemers Seniorenpanel Son en Breugel

Artikel 1 Algemeen   Deze regeling is krachtens besluit van het bestuur van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel (Seniorenraad) in zijn vergadering d.d. 10-9-2018 aan het Reglement van de Seniorenraad toegevoegd als bijlage 3 en maakt daardoor integraal onderdeel uit van dit Reglement. Artikel 2 Doelstelling   De Seniorenraad houdt een register bij van […]

MEESTE SENIOREN TEVREDEN OVER HUN KOOP- OF HUURWONING!

31-12-2017 De enquête-deelnemers De Seniorenraad Son en Breugel en SonenBreugelVerbindt (SBV) hielden samen onlangs de enquête Woonwensen 55-plus. Het totaal aantal respondenten is 179, waarvan ca. 130 deelnemers aan het seniorenpanel. De overige respondenten reageerden op het verzenden van ca. 2.600 uitnodigingen aan alle deelnemers van SBV (waarvan velen nog geen 55 jaar zijn). Er […]

Uitkomst enquête Veiligheid

9-6-2017 Senioren het meest ontevreden over bereikbaarheid politie en begaanbaarheid trottoirs. De Seniorenraad Son en Breugel hield onlangs een enquête over het onderwerp Veiligheid. Van de 185 deelnemers stuurde krap 60% de enquête ingevuld terug. Over de verkeersveiligheid (de 30 km/u-zones, de straatverlichting en het aantal verkeerslichten, rotondes en verkeersdrempels) zijn de respondenten merendeels tevreden. […]

Enquête Veiligheid en Aanbevelingen

18-5-2017 De uitslag van de onlangs onder het seniorenpanel gehouden enquête over veiligheid  is te lezen via onze rubriek ‘Downloads’. Ook de aanbevelingen aan het College van B&W van Son en Breugel. Hoe ziet de Seniorenraad de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel die aan de hand van de uitslag zijn gedaan, kunnen in ‘Downloads’ […]

Voorjaarsenquête: vragen over veiligheid

Onze voorjaarsenquête 2017 betreft het onderwerp Veiligheid, een veelomvattend begrip. We kunnen hierbij denken aan het werk van de politie, de brandweer en ambulances, die in acute situaties hulp bieden. Maar ook aan de verkeersveiligheid: hoe te oordelen over verkeerslichten, de maximum snelheid, trottoirs en voetgangersoversteekplaatsen? En weer een andere kwestie in dit verband is: […]

Standpunt Seniorenraad S&B m.b.t. uitkomsten enquête Mobiliteit

Inleiding In oktober 2016 is een enquête over mobiliteit in het seniorenpanel gehouden. Het onderwerp van de enquête is gekozen op verzoek van de werkgroep Mobiliteit, die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de gemeente, de LEVgroep en maatschappelijke organisaties in Son en Breugel, waaronder de Seniorenraad. Deze werkgroep zal de uitkomsten gebruiken als input bij […]

Enquête Informatie; Wat, waar hoe Conclusies en aanbevelingen

De deelnemers van het seniorenpanel hebben aangegeven hoe zij de informatievoorziening in Son en Breugel beoordelen. Nadat in een vorig artikel een aantal uitslagen zijn aangereikt worden nu de daaruit door de SeniorenRaad getrokken conclusies en aanbevelingen besproken. Geconcludeerd kan worden dat veel senioren informatie over veel lokale onderwerpen (heel) belangrijk vinden. Meer dan 90% […]

Gehouden enquête: Infomatie; Wat, waar, hoe

VEEL SENIOREN WETEN ZELF DE WEG OM GEWENSTE INFORMATIE OP TE ZOEKEN De enquêtedeelnemers De SeniorenRaad hield onlangs de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE bij het seniorenpanel. Het totaal aantal ontvangers van de enquête was 198, waarop een geldige respons kwam van 106 deelnemers (gelijk verdeeld over vrouwen en mannen). Van de deelnemers is 22% […]